Coded to connect

Neurokeskus tarjoaa yhden luukun

  • neurotieteiden tutkimukseen Suomessa
  • tuotekehitykseen ja innovaatioihin
  • rahoitustietoon ja sopimusasioihin

Mistä on kyse?

Suomen hallitus rahoittaa Kansallisen neurokeskuksen perustamista osana terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimeenpanoa. Valmisteluvaihetta ja yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka valmistelevan työryhmän avulla suunnittelee perustettavan neurokeskuksen toimintaa.

 

Yksilöllistetyn lääketieteen hanke

Genomitiedon hyödyntämiseen tähtäävällä sosiaali- ja terveysministeriön hankekokonaisuudella, eli yksilöllistetyn lääketieteen toimintaedellytysten parantamisella terveydenhuollossa, on yhteys hallituksen kärkihankkeeseen, jolla vahvistetaan kilpailukykyä. Hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassa, että Suomeen perustetaan genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus sekä tehostetaan julkisten biopankkien toimintoja. Perustamiskustannuksiin kohdennetaan yhteensä 17 miljoona euroa vuosina 2017—2020.

Syyskuun 2017 budjettiriihessä hallitus päätti rahoittaa neurokeskuksen perustamista osana terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukevat yhdessä puolitoistavuotista pilottihanketta 1,8 miljoonalla eurolla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala osoittaa myös rahoitusta hankkeeseen.

Osaamiskeskusten (genomikeskus, syöpäkeskus ja neurokeskus) perustaminen sekä biopankkitoiminnan yhdenmukaistaminen uudistavat palvelujärjestelmän toimintamalleja, vahvistavat palvelujärjestelmän roolia tutkimuksessa ja lisäävät yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Yksilöllistetyn lääketieteen hankekokonaisuuden tavoitteet edellyttävät toimia lainsäädännössä, tietojärjestelmissä, tietovarannoissa sekä terveydenhuollon toiminnassa.

Kansallinen Neurokeskus

ikoni

Suomessa on vahva neurotutkimustausta. Suomalaiset tutkijat ja tutkimusryhmät, sekä terveydenhuollon henkilöstö ovat tunnettuja korkealaatuisesta ja luotettavasta työstään.

ikoni2

Neurokeskus tarjoaa “yhden luukun” suomalaiseen neurotieteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämä mahdollistaa innovaatiot ja uusien täsmähoitojen kehittämisen.

ikoni3

Keskeisenä tavoitteena on luoda yhteistyön kehikko sekä työalusta tutkijoille ja sidosryhmille. Neuro- ja aivosairauksiin liittyvä relevantti tieto on helposti ja keskitetysti saatavilla.

Neurotieteiden huippuosaamisen maa

Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoista neurotieteen tutkimusta, jonka tarjoamat mahdollisuudet jäävät kuitenkin osin hyödyntämättä. Syynä on muun muassa tutkimuskentän pirstaleisuus. Jotta Suomi säilyttäisi asemansa neurotieteen kehityksen kärjessä, Suomen hajanainen neurotieteen osaaminen on hyödynnettävä keskitetysti ja tehokkaasti.

Neurokeskuksen perustamisen tavoitteena on vauhdittaa neuroalan kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, linkittää tutkimus paremmin käytännön potilastyöhön ja sosiaali- ja terveysalan innovaatioihin sekä edesauttaa uusien aivoterveyteen liittyvien yritysten syntyä ja kasvua.

Tarkoitus on, että kansallinen neurokeskus ylläpitäisi kattavia ja ajantasaisia tietoja Suomen neurotieteiden tutkimusprojekteista, infrastruktuureista, menetelmistä, materiaaleista ja innovaatioista internetin tietokannassa. Sen toiminnan odotetaan edistävän alan tutkimusta ja vahvistavan Suomen kilpailukykyä.

Kansallinen neurokeskus toimisi yhden luukun periaatteella Suomen neurotieteiden tutkimuksen ja ulkoisten, pääasiassa kaupallisten toimijoiden välillä ja edistäisi suomalaisen tutkimuksen hyödyntämistä ja kaupallistamista, mikä näkyy Suomen neurotieteisiin liittyvän yritystoiminnan ja Suomeen tehtävien alan investointien moninkertaistumisena. Pitkän aikavälin vaikuttavuus näkyisi edistyksenä sairauksien hoidossa ja preventiossa.

Tietovarannot

Kansalaisten luottamus terveydenhuoltoon ja tutkimukseen on avainasemassa. Tietovarantoja voidaan muodostaa vain, jos kansalaiset luovuttavat näytteitään ja tietojaan tutkimuskäyttöön, osallistuvat tutkimukseen potilaina ja luottavat järjestelmään kokonaisuutena.

Lähteet:

https://stm.fi/yksilollistetty-laaketiede/hankkeen-kuvaus

https://stm.fi/neurokeskus