Business Finland Co-creation rahoitus e-FINGERS-hankkeelle, jossa pyritään löytämään uusia ja kestäviä ratkaisuja muistisairauksien varhaisempaan diagnostiikkaan

Business Finland Co-creation rahoitus e-FINGERS-hankkeelle, jossa pyritään löytämään uusia ja kestäviä ratkaisuja muistisairauksien varhaisempaan diagnostiikkaan

Business Finland on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle Co-creation-rahoituksen, joka on tarkoitettu e-FINGERS-projektin Co-innovation-hakemuksen valmisteluun. Co-creation-vaiheen tarkoituksena on yhteistyöverkoston rakentaminen akateemisten kumppaneiden ja yritysten välille. e-FINGERS tavoittelee uusien ja kestävämpien toimintatapojen kehittämistä Alzheimerin taudin ja dementian riskiryhmään kuuluvien henkilöiden tunnistamiseen. FINGER-tutkimukseen (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) pohjautuva hanke pyrkii yhdessä yrityskumppaneiden kanssa, löytämään uusia toimintamalleja edistämään aivoterveyttä. Tavoitteena on Co-innovation–rahoitus, joka mahdollistaisi varsinaisen innovaatioprojektin 2–3 vuodeksi. Kansallinen neurokeskus vastaa hankkeen koordinoinnista, ja vastuullisena tutkijana toimii apulaisprofessori Alina Solomon Itä-Suomen yliopistosta ja e-FINGERS-projektin koordinaattorina toimii Annalaura Jokiniemi.

FINGER-tutkimushankkeen tulokset ovat vaikuttavia ja se on ensimmäisenä maailmassa osoittanut monipuolisen elintapaintervention hyödyt ehkäisemään ikääntyneiden kognitiivisten toimintojen heikkenemistä (Ngandu et al 2015). Toistaiseksi ainoa tehokas keino ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä on noudattaa monipuolista elintapaohjelmaa, jonka vaikutus ilmeni useilla kognitiivisen toiminaan osa-alueilla: toiminnanohjauksessa, tiedonkäsittelyn nopeudessa ja pidemmän viiveen muistitehtävissä. Dementia ja Alzheimerin tauti ovat merkittäviä kansanterveysongelmia. Monien epäonnistuneiden kliinisten tutkimusten jälkeen ei ole vieläkään onnistuttu kehittämään Alzheimerin tautiin toimivaa lääkettä. Sairausriskissä tai sen alkuvaiheessa olevien henkilöiden tehostunut tunnistaminen edistäisi hoitojen kehittämistä, mutta tähän tarvitaan uusia ja kestäviä toimintatapoja. Esimerkiksi FINGER2.0-malli on työn alla, joka yhdistää monipuolisen elintapoihin pohjautuvan intervention yhdistettynä toimiviin lääkkeisiin.

Alina Solomon on tehnyt pitkään tutkimusta Alzheimerin tautiin ja dementiaan, erityisesti niiden ehkäisyyn ja varhaiseen diagnostiikkaan liittyen. Solomon mukana monessa eri FINGER-mallia hyödyntävässä tutkimuksessa, hän toimii tieteellisenä koordinaattorina sekä FINGER-tutkimukselle, että World-Wide FINGERS-verkostossa (WW-FINGERS). WW-FINGERS on ensimmäinen maailmanlaajuinen ja monitieteinen verkosto tutkimukselle dementian ehkäisyksi ja siihen osallistuu tällä hetkellä 45 jäsenmaata. Verkoston tarkoituksena on testata, sopeuttaa ja optimoida FINGER-mallia muistisairauksien riskissä oleville ihmisryhmille eri kulttuureissa ja erilaisilla käytettävissä olevilla resursseilla.

Kansallisen neurokeskuksen koordinoima e-FINGERS-hanke perustuu FINGER-mallin tuloksiin, jossa varhaisella sairastumisriskin havaitsemisella ja panostamalla muistitoimintojen heikkenemisen ehkäisyyn on merkittävä rooli kognitiivisten kykyjen heikkenemisen hidastamisessa. e-FINGERS tavoittelee erilaisten virtuaalisten työkalujen kehittämistä, joilla edistetään yksilöllistettyä aivoterveyttä. Tällainen uusi työkalu voi olla esimerkiksi ohjelmisto tai digitaalinen biomarkkeri, jota on mahdollista käyttää riskiryhmien tehokkaampaan tunnistamiseen. Tämä mahdollistaisi riskiryhmien ohjaamisen oikeanlaisen hoidon ja tutkimuksen piiriin nykyistä varhaisemmin sekä sairauden, riskien monitoroinnin ja lääkehoidon kehittämisen pitkällä aikavälillä. e-FINGERS- työkalut suunnitellaan skaalautuvaksi ja tulevaisuudessa mahdollisesti hyödynnettäväksi myös laajemmin muihin aivosairauksiin ja aivoterveyden haasteisiin. Tavoitteena on luoda kansainvälinen virtuaalinen fasilitaattori innovatiiviselle neurotieteiden tutkimus- ja kehitystoiminnalle, jossa teollisuuden toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo aikaisessa vaiheessa.

Tällä hetkellä rakennamme konsortiota, joka on kiinnostunut voi kehittämään uusia innovaatioita, jotta tuloksellinen tutkimus saadaan muokattua toimiviksi käytännön ratkaisuiksi. e-FINGERS- projekti etsii tällä hetkellä yhteistyökumppaneita suomalaisista yrityksistä. Mikäli yrityksellänne on kiinnostusta yhteisprojektille, ota yhteyttä Alina Solomoniin (alina.solomon@uef.fi) tai Annalaura Jokiniemeen (annalaura.jokiniemi@uef.fi).

Lisätietoa:

Ngandu, Tiia, et al. ”A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial.” The Lancet 385.9984 (2015): 2255-2263.

 

Kuva: e-FINGERS työryhmä: koordinaattori Annalaura Jokiniemi (vasemmalla), vastuullinen tutkija Alina Solomon ja harjoittelija Irene Huupponen.