Aivojen toimintahäiriöitä aiheuttava sairaus koskettaa lähes jokaista suomalaista tai hänen läheistään jossain elämän vaiheessa. Aivosairauksien oireet voivat näkyä liikuntakyvyn ongelmien lisäksi kognitiivisina muistiin, havainnointiin, ymmärtämiseen tai puheentuottamiseen liittyvinä vaikeuksina. Aivosairaudet voivat aiheuttaa käytöksen tai vireystilan häiriöitä sekä ilmentyä myös masennuksena tai muina psyykkisinä oireina. Aivojen toiminnan monimutkaisuuden vuoksi niiden sairauksia on usein vaikea diagnosoida ja hoitaa.

Aivosairauksien aiheuttamien menojen on vuonna 2010 arvioitu olevan Suomessa noin 8,6 miljardia euroa. Aivosairaudet aiheuttavat lähes neljäsosan suorista terveydenhuollon kuluista. Tulevaisuudessa aivosairauksien aiheuttamien terveydenhuollon kustannusten arvioidaan lisääntyvän väestön ikääntyessä.

Muistisairaudesta kärsii Suomessa noin 125 000 ihmistä ja vuosittain sairastuu 14 500 lisää. Muistisairauksiin liittyvät kustannukset riippuvat sairauden vaiheesta. Hoidon yhteiskunnalliset kustannukset ovat lähes miljardi euroa, josta arviolta 85 % aiheutuu ympärivuorokautisesta hoidosta.

Masennukseen sairastuu elämänsä aikana joka viides suomalainen ja yli puolella heistä se uusiutuu kroonistuen osalla pysyväksi. Masennusjaksot ovat yleisimpiä nuorilla ja ne vähenevät iän myötä. Nuorista aikuisista lähes joka viides on sairastanut masennuksen.  Masennuksen vuoksi menetetään sairauspoissaoloina vuosittain kaksi ja puoli miljoonaa työpäivää, joista aiheutuva kokonaiskustannus on 900 miljoonaa euroa. WHO:n ennusteen mukaan vakava masennus nousee maailmassa sepelvaltimotaudin jälkeen toiseksi merkittävimmäksi kansanterveysongelmaksi vuoteen 2020 mennessä.

Lääketieteen nopea kehitys voi osaltaan lisätä terveydenhuoltomenoja. Diagnostiikan parantuessa yhä useampi aivosairaus tunnistetaan ja niitä hoidetaan. Kun meistä yhä useampi elää jo lähelle sataa ikävuotta, ehtii jokainen yksilö sairastaa elämänsä aikana useampia sairauksia – ja saada niihin hoitoja. Myös länsimaiset elintavat ovat todistetusti lisänneet kansansairauksien ja aivosairauksien yleistymistä väestössä.

Tutkimuksella voimme tehostaa aivosairauksien ehkäisyä ja hoitoa

Yhteiskunnan tulisi varautua paremmin aivosairauksien aiheuttamaan taakkaan panostamalla ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sekä aivosairauksien hoitoon ja tutkimukseen. Inhimillisten näkökohtien ohella aivosairauksien tieteellisen tutkimuksen tuki julkisista varoista on myös kannattava investointi tulevaisuuteen.